Matriset AB

1. Registeransvarig

Matriset AB ( Org. FI07947504)

Adress: Homavaarantie 32, FI-59720 Uukuniemi, FINLAND

Tel. +358405589137

E-postadress: sales@matriset.se

2. Kontaktperson

Verkställande direktör

Tel. +358405589137

3. Registrets namn

Matriset AB´s kundregister

4. Registrets syfte

Kundsambands förvaltning, fakturering, kontroll av produktlicenser , kundsupport och information till kunderna.

Med kundregistrets tekniska support man kan använda extern säkert operatör.

5. Rekistrets innehåll

Kundens namn

Kontaktpersons namn

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Inloggningsuppgifter (Användarnamn och lösenord)

Beställda produkter och tjänster

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Kunders egna kontaktuppgifter i samband med beställningar eller om dom själva ändrar på kundsidorna.

Kunders kontaktuppgifter som meddelas via supporten.

7. Regelmässigt överlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte till tredje man.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Överförs inte.

9. Principer för skydd av registret

Manuellt material uppbevaras i låst utrymme.

Servern som Matriset använder finns i  lokaler som  övervakas av Matriset. Driftspersonal har användarrätt till servern.
Med registrets uppdatering används krypterad dataanslutning. Registret är säkrat med brandmurar och man tar regelbundet säkerhetskopior av registret. Användarna har personligaanvändarnamn och lösenord.

10. Korrigering av uppgifter

Den registeranansvarige ansvarar för att utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad.

Den registrerade har rätt att kräva att en oriktig uppgift korrigeras. Kunden har möjlighet kontrollera sina kontaktuppgifter själv på kundsidorna.